Am Fanningberg - Blick Richtung Tweng

Am Fanningberg - Blick Richtung Tweng